1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. 2015 torba yasada neler var

2015 torba yasada neler var

Polishaber.net - Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Peki, 2015 torba yasasından çalışanlara neler çıkacak?

A+A-

Polis Haber - AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve arkadaşlarının imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile taşınmazın teslimine 6 ay ve daha uzun bir süre kaldığı durumda sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar, 6 aydan daha az bir süre kaldığı durumda ise sözleşme bedelinin yüzde 4'üne kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde karşılıklı olarak iade edilecek.

DEVRE TATİLLER

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar, 6 aydan daha az bir süre kaldığı durumda ise sözleşme bedelinin yüzde 4'üne kadar tazminat talep edebilecek.

Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecek. Sözleşmeden tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde karşılıklı olarak iade edilecek.

Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 42 ayı geçemeyecek.

MEB'DEN ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN 47 BİN KADRO

Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama yapılacak.

KDV VE ÖTV İSTİSNASI

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden istisna olacak. Bu kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesna olacak.

Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye'de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ÖTV'den de istisna olacak.

Vergi Usul Kanunu'na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

Aynı kanunda yapılan değişiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fişleri elektronik ortamda da oluşturulabilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

DOĞUM BORÇLANMASI TORBA YASAYLA NE KADAR OLACAK?

Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Yasa ile kadın sigortalıların doğum borçlanması hakları genişletildi, üç çocuğa çıkartıldı.

Ancak sanıldığının aksine, Torba Yasa ile yapılan değişiklik sonrasında da, doğum borçlanması yaparak sigortalı kadınların daha erken emekli olmasını sağlamamakta.

Doğum borçlanması bir hak olmakla birlikte, erken emeklilik sağlamıyor, yalnızca sizin gibi günü eksik olanların gününü arttırmalarına veya tamamlamalarına yardımcı oluyor.

Doğum Borçlanması Nedir?

İlk önce doğum borçlanması hakkının ne olduğunu açıklayalım.

Doğum borçlanması ülkemiz sosyal güvenlik sistemimizde düzenlenmiş bulunan hizmet borçlanması türlerinden birini oluşturuyor.

Normal koşullarda çalışılmayan günler kişiye emekliliğe yarar şekilde gün kazandırmazken borçlanılan süreler emeklilik açısından sanki çalışmış gibi değerlendiriliyor ve gün kazandırıyor.

Buna göre Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının doğum süreleri borçlanılabilmekte.

Doğum borçlanması yapabilmek için önemli şartlardan birini doğum sonrasındaki iki yıllık sürede zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak oluşturuyor.

Son olarak, borçlanılacak sürede çocuğun yaşamış olması da şart koşulmakta. Çocuğun iki yaşını doldurmadan vefat etmesi halinde vefat tarihine kadarki süre borçlanılabiliyor.

Önceden Şartlar Nasıldı?

Geçtiğimiz yıl çıkartılan Torba Yasa’ya kadar uygulanan sistem şöyleydi: Doğum borçlanmasının en önemli özelliği borçlanma için 5510 sayılı Kanun’un 4/1- (a) bendi (eski tabirle SSK) kapsamında çalışıyor olmak zorunluluğun aranmaktaydı.

Buna göre devlet memuru statüsünde çalışan 4/1-(c)’liler ile esnaf ve şirket ortağı olarak çalışan 4/1-(b) statüsündeki kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanamıyordu.

Dahası SGK doğum borçlanması hakkını oldukça dar yorumluyor ve doğum borçlanmasının geçerli sayılması için borçlanma yapacak kişinin hem doğum yapılan dönemde hem de borçlanma talebinin bulunduğu tarihte SSK’lı olarak çalışıyor olmayı şart koşuyordu.

Ayrıca eski sistemde doğum borçlanması hakkında iki çocuk sınırı bulunmakta idi.

Başka bir deyişle, her bir doğum sonrasında iki yıl olmak üzere, toplamda en fazla 1440 gün doğum borçlanması yapmak mümkün idi.

Artık Tüm Sigortalılar Doğumu Borçlanabiliyor

Geçen yıl çıkan Torba Yasa işte bu son söylediğimiz sıkı şartları gevşetti ve doğum borçlanması hakkını genişletti.

İlk yapılan değişiklik borçlanma hakkı tanınan sigortalıların kapsamının genişletilmiş olması.

Artık Bağ-Kur’lu (esnaf, muhtar, şirket ortağı, vergi mükellefi, gelir vergisinden muaf küçük esnaf, kendi adına ve hesabına iş yapanlar ve kendi tarlasında tarımsal işlerle uğraşanlar vd.) ile Emekli Sandığı sigortalıları (memur, 657’nin 4/-b’sine tabi olanlar, seçimle gelenler vd.) diğer şartları da sağlaması halinde doğum borçlanması yapabiliyor böylece hizmet günü kazanabiliyor.

Üç Çocuk Borçlanılabiliyor

Şuanki doğum borçlanması sisteminde üç çocuğa kadar borçlanma yapılabiliyor.

Bu kapsamda doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla ve sigortalının borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreler borçlanılabilmekte.

Üç çocuğun borçlanılması halinde doğum borçlanması ile toplamda 3 x 720 = 2160 güne kadar hizmet kazanılabilmesi mümkün oluyor.

08.09.1999 öncesinde işe girişi olanların 3600 gün ile yaştan kısmi emekli olabildikleri düşünüldüğünde doğum borçlanması ile 2160 gün kazanabilme hakkı önemli bir düzenleme.

Bu düzenleme eksik günleri olanların eksiklerini epey azaltıyor ve birçok kişiyi emekliliğe yaklaştırıyor.

Bilinenin Aksine Doğum Borçlanması Erken Emeklilik Sağlamıyor

Ancak kamuoyunda yanlış bilindiğinin aksine doğum borçlanması hakkı kadınların daha erken yaşlarda emekli olmasını, başka bir ifade ile yaş şartının kademeli sistemde düşmesini, sağlamıyor.

Zira, doğum borçlanması yapabilmenin temel şartlarından birini de doğum öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak oluşturuyor. Doğum borçlanması yapacak sigortalı adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına dair prim ödenmiş olması doğum borçlanması hakkı kazandırıyor.

Başka bir deyişle doğum borçlanması, askerlik borçlanmasında olduğu gibi, ilk kez sigortalı olunan tarihten öncesindeki dönemler için yapılamıyor, böylece ilk işe giriş tarihini geriye çekmiyor.

Borçlanma Tutarı Ne Kadar?

Doğum borçlanması sigortalı veya hak sahiplerince yazılı talepte bulunulması ve talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerin borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi şartı ile borçlanılan süreler ilgilinin sigortalılığına sayılmakta.

01.01.2015 ile 31.07.2015 tarihleri arasında günlük borçlanma tutarı asgari 12 TL 82 Kuruş olarak uygulanmakta.

Günlük azami borçlanma tutarı ise bu belirtilen tutarların 6,5 katı.

Altı yıl (üç çocuğa) borçlanma hakkından yararlanan bir kişi bugün için asgari olarak 27 bin 683 TL ödeyerek, 2160 gün hizmet kazanabilecek.

Tabi daha fazla ödemeyi tercih eden sigortalıların 6,5 katını geçmemek üzere bu rakamdan daha fazla borçlanabilmesi ve böylece emekli maaşını arttırabilmesi mümkün.

Doğum borçlanması tutarlarının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde asgari ücretteki artış oranı kadar arttığını bilmenizde fayda var.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır!
1 Yorum