1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Polisin sorunları ve sorunlarına çözümleri

Polisin sorunları ve sorunlarına çözümleri

A+A-

Makalenin başlığı olarak kullandığımız 3-4 kelimenin içinde, aslında dünyalar gizlidir diyebiliriz. Ama dünyalar bu başlığın altında vardır diyerek sorunları sanki kaotik ve çözümsüz hale getirmek yerine, her sorunun çözümünü de yine maddeler halinde yazarak, neredeyse oturup sade kahve içme rahatlığı içinde, bu sorunlara çözüm önerilerimizi de alt alta sıralamış olacağız. 

 

 

Öncelikle temel sorunlara bakarsak; 

Disiplin Sorunu 

Çalışma Şartları 

Tayin ve terfilerle ilgili sorunlar 

Özlük hakları ile ilgili sorunlar 

Emniyet Teşkilatının sistem içindeki konumundan kaynaklanan sorunlar

Adliye Teşkilatı ile ilgili sorunlar 

Eğitim sorunu 

Emniyet teşkilatının aşırı büyümesinden kaynaklanan sorunlar 

Birimler arasındaki eşitsizlikler 

Günlük insani ihtiyaçları giderme ile ilgili sorunlar 

Spesifik diğer sorunlar 

Alt başlıklarında bu sorunları ifade edebiliriz. 

DİSİPLİN SORUNU 

Emniyet Teşkilatı bilindiği gibi resmi üniforma giyen ve hiyerarşiye dayanan bir teşkilat yapısına sahiptir. Emniyet mensupları genel olarak üniformasını kendisine yakışan bir şekilde giymemekte ve mensuplarımız üniformalı çalışmayı sevmemektedirler. 

Üniformalar çoğu zaman bütünlüğü bozularak giyilmekte, polis memurları genel olarak üniformayı şapkasız, yakası açık, pantolonları adeta bir iş tulumu gibi kullanmakta ve üniforma bu şekilde kullanıldığından halk nezdinde imajımız her geçen gün kötüye gitmektedir. Bu nedenle polis üniformalarının ütü istemeyen kaliteli kumaşlardan yapılması ve şapkaların kaliteli şapkalar olması gerekir. 

Bu bağlamda, birimler arasında saygı sevgi eksikliği de vardır. Birimlerde çalışanlar birbirine değer vermemekte özellikle amir personel ile memur personel arasında ciddi anlamda saygı ve sevgi eksikliği mevcuttur. Polis memurları sadece kendi amirlerini iş ile ilgili ihtiyaçları nedeniyle saygı ve sevgi gösterir gibi yapmakta ancak diğer birimlerde çalışan amirleri saymamaktadır. Bu durum özellikle komiser sınıfı personeli zor durumda bırakmakta ve komiser sınıfı personel üst rütbeli personel ile beklentisi olmayan ve görev ve meslek anlayışları farklı, disiplinsiz polis memurları arasında kalmaktadır. Çünkü disiplin cezalarının polis memurları üzerinde herhangi bir caydırıcı etkisi bulunmamaktadır. 

Emniyet örgütü disiplin tüzüğü çağdışı hükümler içermekte ve uygulanması adeta imkânsız maddeler içermektedir. Örneğin bir emniyet mensubu herhangi bir kavgaya karışsa hakkında idari soruşturma açılmakta ve genelde görev dışında resmi görevin gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmamak gibi çok zorlama, soyut ve sübjektif cezalar verilmektedir.

İmzasız dilekçeler işleme koyulmakta ve personel adeta korumasız bırakılmaktadır. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Bilindiği gibi polislik mesleği 24 saat esasına göre ifa edilen kesintisiz hizmet verilen bir meslektir. Buna rağmen polisin çalıştığı mekânlar bakımsız, binaları genel olarak eski, zamanın şartlarına uymayan bir görünümdedir. 

Özellikle karakollara ve 24 saat kesintisiz hizmet veren yerlere 24 saat esasına göre çalışacak yardımcı hizmetlilere gerek olduğu aşikardır. 

Ayrıca yıllardır polisin fazla çalışması dillere dolanmasına rağmen çözülmemiştir. Son yıllarda sağlanan bazı iyileştirmelere rağmen ikinci emir ve keyfi mesai uzatımı devam etmektedir. Özellikle Karakol Amirliği gibi belli bazı görevler adeta iş yerinde yatmayı gerektirecek şekilde ifa edilmektedir. Bu durum aktif polislik yapılan birimlerden diğer birimlere rağbeti artırmaktadır. 

TAYİN VE TERFİLERLE İLGİLİ SORUNLAR 

Emniyet Teşkilatı atama yönetmeliğine göre ülkemiz iki bölgeye ayrılmış ve atamalar bu sisteme göre yapılmaktadır. Ancak bu iki bölge içerisinde belirli illere yığılmalar olmakta ve personel dairesi bu sorunları çözememektedir. Belirli merkezler dışında emniyet birimlerinin bir çoğunda görevler vekâleten yürütülmektedir. 

Bu bağlamda da teşkilattaki piramit bozulmuştur. 

Atama ve yer değiştirmeler özellikle il içerisinde bazen iller arasında keyfi ve adaletten uzak yapılmaktadır. 5442 sayılı yasa gereği valiye il sınırları içerisinde emniyet mensuplarının yerini değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Tayinler il içerisinde bu hükme göre yapılmaktadır. Ancak bu hüküm istismar edilmekte ve çoğu zaman valinin adına kişiler veya valinin ilgisizliği nedeniyle haberi olmaksızın personelin yerleri keyfi bir şekilde değiştirilmektedir. Bu durum hem devlet hem de kişiler zarara uğratılmaktadır. Bunun yanında en sıradan memur tayinleri üzerinde bile siyasetin etkisi bulunmaktadır. 

Ayrıca polis memurluğundan amir olmanın önü adeta kesilmiş ve polis memurları beklentisiz bırakılarak başka sorunların çıkmasına meydan verilmektedir. 

ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Emsali görevler içerisinde gerek maaş ve gerekse de sosyal haklar yönüyle emniyet teşkilatı mağdur durumda bulunmaktadır. Polis fazla çalışmasının karşılığını alamamaktadır. 

Polis emekli olduğunda maaşı düşmekte ve açlığa mahkum edilmektedir. 

Emniyet teşkilatı 657 sayılı DMK’na tabi olmasının getirdiği olumsuzluklarının etkisi altındadır.  Bu nedenle ayrı bir teşkilat yasasına ihtiyaç vardır. 

EMNİYET TEŞKİLATININ SİSTEM İÇİNDEKİ YERİ 

Emniyet teşkilatı içişleri bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyet göstermektedir. Bünyesinde birçok işin yapıldığı 250 bine yakın personeli ile kabına sığmayacak bir yapıdır. Böyle bir kuruluşun bir genel müdürlük şeklinde teşkilatlanması akıl ile izah edilebilecek bir şey değildir. 

Bunun yanında emsali görev yapan Jandarma teşkilatı sistem içerisinde çok güçlü bir yapıya sahiptir. Jandarma bir kuvvet komutanlığı gibi değerlendirilmekte ve Genel Kurmay başkanlığı ile organik bağı vardır. Bu nedenle emniyet teşkilatı siyasetin elinde silahlı tek güç haline gelmekte ve aşırı politizasyona uğramaktadır. 

Emniyet teşkilatı mensuplarında genel olarak bir sahipsizlik duygusu vardır. www.polishaber.net 

Siyasi müdahaleler teşkilatın işleyişini ve uygulamalarını oldukça olumsuz etkilemektedir. 

ADLİYE TEŞKİLATI İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Bilindiği gibi polis, suç işlenmesi durumunda yaptığı işlerin birçoğu Cumhuriyet Savcısının işleridir. Kolluk çoğu zaman savcıların işini yaptığı halde eksiklik ve kusurlardan birinci derecede sorumlu tutulmaktadır. 

Emniyet hizmetlerinin kesintisiz verilmesine karşın adli hizmetlerde kesintiler olmaktadır. Son yıllardaki iyileşmeye rağmen adliye teşkilatları polise ayak uyduramamaktadır. Örneğin ölümlü vb. olaylarda C. Savcıları olay yerine çok geç gelmekte, mahkemeler gece çalışmamaktadır. 

Küçük yerlerde savcıların bir kısım polisin adli amiri olmasını suistimal etmekte ve mülki idare polis üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Polis bu tür yerlerde çoğu zaman adli ve mülki amirler arasında kalmaktadır. 

EĞİTİM SORUNU 

Polisin eğitimsiz olduğu yıllardır dile dolanan bir olgudur. Ancak bu konuda kimse ciddi bir adım atmamaktadır. Polis okullarının ve Polis Akademisi’nin son zamanlardaki adımlarına rağmen, yapılması gerekenlerin başında pratik ve teorinin birleştirilmesi gelmektedir. Ayrıca meslek mensuplarının aday memur iken meslek genel olarak öğretilmelidir. 

Hizmet içi eğitimler ciddiye alınmalıdır. Her meslek mensubu belli aralıklarla eğitimden geçirilmelidir. 

EMNİYET TEŞKİLATININ AŞIRI BÜYÜMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Emniyet Teşkilatı yerine getirdiği hizmetlerin çok çeşitlenmesi ve üst düzey personele yer açılması gibi nedenlerle aşırı büyümüş ve beraberinde hantallaşmıştır. 

Polislik mesleği ile ilgisi olmayan hizmetler de polis tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin, trafik hizmetleri, tebligat işlemleri, pasaport, silah ve av ruhsatlarının polis tarafından yerine getirilmemesi ve polisin asli görevlerinde çalıştırılması gerekir. Bunun yanında eğer bu tür hizmetler polis tarafından yerine getirilse bile ayrı bir genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılabilir. 

BİRİMLER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİKLER 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi emniyet hizmetlerinin çok çeşitli hale gelmesi nedeniyle bazı birimler ön plana geçmiş ve birimler arasında ciddi adaletsizlikler meydana gelmektedir. Örneğin Karakol hizmetlerinde çalışan bir amir ağzı ile kuş tutsa ve çok başarılı karakol amirliği yapsa bile istisnalar hariç ne takdir ne teşekkür belgesi alabilir. Fakat terör veya kaçakçılık birimlerinde çalışanlar yaptıkları her işte kendilerine takdirname veya taltif verilmektedir. Bu birimlerde çalışan personel aynı özlük haklarına sahip olmakla birlikte karakolda çalışanlar ikinci sınıf personel muamelesi görmekte ve karakol vs. birimlerde çalışanlara değer verilmemektedir. Ayrıca Karakollar sürgün yeri olarak görülmekte ve kalitesiz vukuatlı memur ve amirler buralarda çalıştırılmaktadır. 

Birimler arasında yabancılaşma mevcuttur. 

GÜNLÜK İNSANİ İHTİYAÇLARI GİDERME İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Halk arasındaki konuşmalarda polise çorba parası verdim gibi yakışıksız ve çirkin lafları duymayan meslek mensubumuz kalmamıştır. Ancak polisin günlük yemek ihtiyacını çözmeyi de kimse dert edinmemektedir. Aslında sorunun çözümü kolaydır. Polisin çalıştığı yerlerdeki yemek fabrikaları veya lokantalar ile yapılacak anlaşmalarla öğle saatlerinde ve gece 24 sıralarında verilecek bir yemek bu sorunu çözecektir. 

Ayrıca polisin çalıştığı mekanlarda çay ve tuvalet ihtiyaçlarını giderecek tedbir oldukça azdır. Nice polis memurlarını bu tür sorunlar yüzünden psikolojik bunalım yaşamaktadır. 

POLİS OTOLARININ TAMİR BAKIM VE AKARYAKIT İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Emniyet teşkilatında polis otoları bakımı, tamiri ve akaryakıt için yeterli ödenek verilmemektedir. Otoların kasko sigortası olmadığı için personel kaza yaptığında parasını cebinden ödemektedir. Bu nedenle şoförlük yapacak polis memuru sıkıntısı çekilmektedir. Bu sorunu çözmek için kiralık araç formülüne hızla geçilebilir. Bunun yanısıra müdür ve amir personel de kendisine verilen hizmet otolarını kullanabilmelidir. 

SPESİFİK DİĞER SORUNLAR 

Polisin kendisine ve yaptığı işe üst düzey yöneticilerin ve bazı kesimlerin değer vermemesi gibi nedenlerle emniyet mensuplarında genel olarak görülen manevi tatminsizlik 

Ödül sisteminin adaletsiz ve subjektif çalışması 

Örgüt içi iletişimin zayıflığı ve dedikodu mekanizmasının yaygınlığı 

Lojman binalarının bakımsız ve kötü görüntülü olması www.polishaber.net 

Lojman ve diğer sosyal haklardan eşit yararlanamama ve bu konuda tavassut ve benzer yolların işlemesi. 

Birimler arasındaki mesai saatlerindeki eşitsizler 

Amir personelin, mastır vb. programları belirli bir sistem dahilinde yapılmayıp daha çok personelin kendi kişisel gelişimi gibi değerlendirilmesi ve beceri ve okumanın meslekte kaale alınmaması. 

Yurtdışına hep aynı personelin gönderilmesi. Merkez teşkilatının sahip olduğu imkânlar ve rahat çalışma ortamları sayesinde kurslar ile kendilerini takviye etmeleri ve aktif polis hizmeti yapanların bu tür imkanlardan adeta mahrum edilmesi. www.polishaber.net 

Komiser sınıfına adli ve idari her türlü yükün yüklenmesine karşılık meslek imkânlarından çok az yararlandırılması ve memurlarla eşit tutulması. 

Emniyet teşkilatının sahip olduğu olumsuz örgüt kültürü 

Amir ve müdürler arasında makam için birbirinin ayağını kaydırma vb. olayların yaşanması. 

GELELİM ÇÖZÜMLERE: 

1- Araçların “kiralık araç” formülü ile karşılanması.  

2. Tüm araçlar kasko sigortası ile sigortalanması.

3. Araçlar kasko yapılamıyorsa, şoförlük yapan personele ek ücret verilmesi veyahut ayrı bir mevzuatla kasıt hariç kaza yapan şoförlere kaza sonucu araçların tamir ücreti alınmaması. 

4. Emniyet binalarının tümünün girişlerine X-Ray cihazları koyulması. 

5. Nöbet kulübelerinin tamamının insan ihtiyaçlarına uygun ve kurşun geçirmez şekilde yapılması. 

6. Büyükşehirlerdeki merkez ilçelerin emrinde de trafik ekiplerinin bulunması. 

7. Maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili kaza raporlarının, sigorta şirketlerinin bilirkişileri tarafından tutulması ve bu konu ile ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması. Hali hazırda kaza yapan vatandaşlar anlaşırsa kendi aralarında, anlaşamazlarsa da trafik polisi tarafından kaza raporu düzenlenmektedir. 

8. Teşkilatın vardiyalı çalışılan birimlerinde, öğle saat 12.00’de ve gece saat 00.00’da tabldot yemeği verilmesi. 

9. Vardiyalı çalışılan birimlerde mesai süresinin 8 saati geçmemesi. Vardiya sistemin çok önemli istisnai durumlar dışında asla bozulmaması. 

10. Fazla mesailer, hafta sonları, bayramlar ve gece çalışmalarının ayrıca ücrete tabi tutulması. Bu durumlarda ücret verilememesi gibi hallerde ise personele ekstradan izin verilebilmesi. 

11. İl emniyet müdürü vb. makamlarda bulunanların, bulundukları makamların maksimum belli bir süreye tabi olması. 

12. Emniyet teşkilatını yöneten personelin maaşlarının emsali kuruluşlarda çalışan yöneticilerinkine uygun bir şekilde eşitlenmesi. (Kaymakam, Savcı vs gibi) 

13. Üniformaların yenilenmesi, halihazırda polis montları benzin pompacıları tarzındadır. Bunun yerine çevik kuvvetin kullandığı veya jandarma teşkilatının kullandığı kumaş tarzında montların yapılması. 

14. Görevini ihmal eden ve savsaklayan personele etkin cezalar verilmesine imkân sağlayan modern bir disiplin tüzüğünün hazırlanması. 

15. Teşkilat personeli hakkında soyut ve asılsız iftiraların yer aldığı imzasız dilekçelerin hiçbir şekilde işleme tabi tutulmaması. 

16. Teşkilat piramidinin gözden geçirilerek, erken emeklilik sisteminin getirilmesi ve var olan mevcut şişkinliğin giderilmesi. 

17. Aktif görev yapılması ile emekli olunması durumu arasındaki aşırı maaş farkının bir şekliyle giderilmesi.

18. Emekliliğe esas teşkil eden maaşta artış yapılması. Halen teşkilatta çalışan bir şube müdürünün ek göstergesi 3000 civarında iken, emsali bir çok başka kurumlarda çalışan eşit statüdeki personelin ek göstergeleri en az 3600’dür.

19. Emniyet teşkilatının sistem içerisindeki temsil düzeyinin yükseltilmesi. Örneğin iç güvenlik müsteşarlık düzeyine çıkarılması.

20. Polislik mesleği ile ilgisi olmayan hizmetlerin, başka kurumlar tarafından yapılması.

21. Toplu gidilen görevlerde tuvalet, çay, su vb. ihtiyaçların en iyi şekilde giderilmesi.

22. Müdür, amir, memur ayrımı yapmadan hizmet araçlarının, şartları yerine getirmek kaydıyla herkes tarafından kullanabilmesi.

23. Ödüllendirme sisteminin yeniden gözden geçirerek, gerçekçi ve adil bir sistem ile yenilenmesi.

24. Polislerin oturduğu lojmanların görünüm ve bakımlarının polise yakışan bir şekilde insani hale getirilmesi.

25. Teşkilat yasasının güncelleştirilmesi.

26. PVSK vb. yetki yasaları ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerin güncellenmesi.

27. Yönetici personel ve baş komiser dahil olmak üzere, polis memurları ve diğer personelin üye olabileceği sendika hakkının sağlanılması.

28. Her ilde teşkilatın uğradığı haksız saldırılara karşı cevap verecek bir birimin / müessesenin oluşturulması.

29. Mesai saatleri dışında, evde telsiz dinleme mecburiyetinin olmaması.

30. Akaryakıt, mefruşat, kırtasiye ve diğer ödeneklerin genel bütçeden yeterince ayrılması ve bu ihtiyaçların asla ama asla vatandaşlara gördürülmemesi.

31. Polislik mesleğinin, mesleği idare edenler tarafından bir yaşam tarzı şeklinde algılanmasından dolayı profesyonelleşme eksikliğinin varlığının düzeltilmesi.

32. Polisin genel kurul, konser, maç vb gibi özel güvenlik faaliyet alanlarında çalıştırılmaması. Eğer çalıştırılıyorsa da kesinlikle ek bir ücretin ödenmesi.

33. Polise mukavemetin diğer devlet memurlarına mukavemetteki gibi değerlendirilmemesi ve mukavemet edenlerin tutuksuz yargılanmaması.

34. Hırsızlık gibi mal aleyhine işlenen suçların mağdurlarının mağduriyetlerini giderecek yasal düzenlemelerin yapılmasi. Örneğin çaldığı eşyanın bedeli, mal yakalanamasa da, çalandan alınmasına imkan verecek yasal düzenlemelerin yapılması.

35. Hırsızlık suçu tek başına polisin mücadele edebildiği bir suç olmadığı için, hırsızlık suçu ile mücadelede; vatandaşlara, apartman yöneticilerine, belediyelere, sigorta kurumlarına, ticaret ve esnaf odalarına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da birçok görev düşmesine rağmen, uygulamada hesabın sadece polisten sorulması durumunun düzeltilmesi.

36. Hırsızlıkla mücadele için vatandaşların duyarlılığına, apartman yöneticilerinin gerekli önlemleri almasına, belediyelerce sokakların aydınlatılması, binaların hırsızlık yapılamayacak tarzda inşa edilmesinin sağlanmasına, sigorta şirketlerinin ise sigortaladıkları yerlerde alarm, kamera vb önleyici sistemler kurulmasını sağlamasına, ticaret ve esnaf odalarının sigorta yaptırmayan işyerlerini tescil etmemesi gibi önlemlerin de alınması.

37. Bu hususların sağlanabilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılarak, bilimsel destek alınarak, ülke çapında ulusal hırsızlıkla mücadelede projeleri yapılarak, mücadele stratejisinin asayiş daire başkanlığı tarafından belirlenmesi.

38. Bunun için gerekli yasal düzenleme ve düzenlenecek kampanya ile ulusal televizyonlarda halkın bilinçlenmesinin sağlanması.

39. Organ mafyası, seri cinayetler, kontür dolandırıcılığı gibi, yurt genelinde işlenen ulusal suçlarla ilgili, suçla ulusal mücadele stratejileri belirlenmeli ve gerektiğinde genel müdürlükçe basın açıklamaları yapılarak, halkın bu tür dolandırıcılıklar karşısında bilinçlenmesi sağlanmalı.

40. Özellikle çocuklar arasında yaygın olan; bali, tiner vb uçucu madde kullanan kişilerin yakalanması durumunda, çocuk olanlar çocuk şubeler kanalıyla, çocuk olmayanlar da karakollar kanalıyla, ilgili kişiler tedavi kabul etmese bile, zorla bir tedavi kurumuna yatırılmasını sağlayacak altyapı ve yasal düzenlemelerin yapılması.

41. Oto ile devriye gezen ekiplerin acil haller haricinde, tepe lambası yakmadan devriye gezmeleri.

42. Hizmet içi eğitimlerin ciddiye alınması. Her meslek mensubunun belli aralıklarla hizmet içi eğitimden geçirilmesi.

43. Hizmet içi eğitim teşvik edilmeli ve hizmet içi eğitimlerdeki başarı ve devam etme durumu mesleki kariyerde değerlendirmeye tabi tutulmalı.

44. Hizmet içi eğitimlerde görevlendirilen eğitici personele verilen ders saati ücretleri tatmin edici hale getirilmeli.

45. Personelin işini daha iyi yapabilmesi için, kelepçe takma, toplumsal olayda müzakere, ifade alma, üst araması yapma, karakol amirliği vb gibi spesifik konularda, nokta eğitim programlarının hazırlanarak, belirli bir plan dahilinde ilgili tüm birimlerde eğitim verilmesinin sağlanması.

46. Çeşitli illere tayin olan polislerin, gittiği yere uyum sağlaması uzun zaman aldığı için, çevresini kısa sürede tanımayan polislerin, suç ve suçlularla mücadelesi yetersiz kalması söz konusu olabilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için, polisin atandığı bölgede amir veya memur ayrımı yapılmadan, bölgenin hassasiyetleri, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu ile ilgili gerekli hizmet içi eğitim verilmeden aktif görevine başlatılmaması.

47. Jandarmadan polise geçen bir çok yer olduğu halde, bütçe üzerinde bunun yansıması görülmemektedir. Jandarmanın bütçesinden devredilen bölgelerin maliyetinin hesaplanarak, bu ödeneklerin jandarmadan emniyet bütçesine aktarılması.

48. Birimlerde kullanılan mefruşat ve mobilyaların, periyodik olarak değiştirilmesi için, periyodik olarak bütçeye ek bir kalemin konulması.

49. Kantin gelirlerinin tamamının, kantinin bulunduğu ilin emrinde kullanılması.

50. Eşleri çalışan personel için, özellikle emniyet müdürlükleri kampusları içerisinde kreş açılması.

51. İl emniyet müdürlükleri bünyesinde personel maaşlarından kesilerek oluşturulan fonlardan, özellikle suçların aydınlatılmasında emeği geçen ve bizzat işi yapan personelin ödüllendirilmesi. Örneğin hırsız yakalayana bir çeyrek altın verilmesi gibi uygulamaların sistematize edilmesi. Kesintisiz olarak görev yapılan karakol vb hizmet birimlerine de, 12.00 ve gece 00.00 olarak yemek firmaları ile anlaşarak yemek verilmesinin sağlanması.

52. Teşkilatın pek çok il merkezlerinde atıl vaziyette bekleyen arsalarının, TOKİ vasıtasıyla değerlendirilerek, konforu yüksek lojmanlar yaptırtılması.

53. Emniyet müdürlüklerinin değişik noktalarına, personelin yararlandığı hizmetlerin geri dönüşümünü almak için dilek kutularının konulması ve tutanak ile açılacak bu dilek kutularının içerisindeki belirtilen hususlar için, gerekirse EGM ile bile yazışılarak, ifade edilen konularda kalıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

54. Dernek, siyasi parti, vakıf vb. tüzel kişiliklerin açmış oldukları lokal adı altındaki umuma açık yerlerin polis tarafından arama kararı olmadan da denetimlerinin yapılabilmesi.

55. Çevik kuvvetin yeniden yapılandırılarak en az iki yıl çalışmış personel arasından seçim yapılarak oluşturulması.

56. Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personelin; toplumsal olay polisliği kurusunu başarı ile bitirmesi ve aldığı bu eğitiminin kendi kariyerine de etki etmesi.

57. Çevik kuvvet birimlerinde çalışanlara, ayrıca çevik kuvvet tazminatının verilmesi.

58. Suç örgütleri ve terör örgütleri ve diğer konularda hukuki sıkıntıya giren personel için, kolay, ücretsiz ve hızlı ulaşılabilir hukuki yardım mekanizmasının kurulması.

 

Yukarıda maddeler halinde yazdıklarımız, polisin mesleğini icra ederken karşılaştığı bazı temel sorunlara pratik çözüm önerileridir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır!